Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của UBND xã 6 tháng cuối năm 2020
Ngày cập nhật 06/10/2020

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân định kỳ của UBND xã 6 tháng cuối năm 2020

 

Thực hiện Luật Tiếp công dân, Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; UBND xã thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã 6 tháng đầu năm 2020 tại các thôn trên địa bàn xã (cụ thể xem Lịch tiếp công dân đính kèm). Riêng lịch tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở UBND xã vào ngày thứ 5 hàng tuần.

UBND xã yêu cầu các cơ quan, ngành, bộ phận có liên quan; trưởng thôn thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về tiếp công dân, Quy chế tiếp công dân trên địa bàn xã ban hành và các văn bản chỉ đạo của UBND xã về tiếp công dân; bộ phận tham mưu chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, phục vụ tốt các buổi tiếp công dân; thông báo rộng rãi cho cán bộ, công chức, nhân dân biết thời gian, địa điểm tổ chức tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã.

Đài truyền thanh xã thông báo nhiều lần để cán bộ và nhân dân biết.

Công chức phụ trách tiếp dân xã có trách nhiệm bố trí buổi tiếp công dân định kỳ vào lịch công tác hàng tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã và phối hợp Bộ phận Tiếp công dân xã tổ chức thực hiện. Trường hợp vì lý do đột xuất không thực hiện được buổi tiếp công dân theo lịch thì phải thông báo kịp thời cho cán bộ, nhân dân biết và bố trí lại buổi tiếp công dân vào những ngày sau đó hoặc tuần kế tiếp./.

 

Nơi nhận:

- TT. HĐND xã;

- CT, PCT UBND xã;

- UBMTTQ VN xã;

- Các Ban của HĐND xã;

- Các cơ quan trên địa bàn;

- Các trưởng thôn;

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Đinh Hồng Lam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

CỦA CHỦ TỊCH VÀ PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ TẠI CÁC THÔN

 

(Ban hành kèm theo Thông báo số:31/TB-UBND ngày 22/9/2020 )

 

 

 

NGÀY TIẾP

 

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

06/10/2020

Đ/c Hồ Văn Bó - Phó Chủ tịch UBND xã

 

Thôn 1

13/10/2020

Đ/c Hồ Văn Bó – Phó Chủ tịch UBND xã

Thôn 2

16/10/2020

 Đ/c Đinh Hồng Lam – Phó Chủ tịch UBND xã

 

Thôn 3

20/10/2020

Đ/c Hồ Văn Bó – Phó Chủ tịch UBND xã

 

Thôn 4

 

27/10/2020

 

Đ/c Đinh Hồng Lam - Chủ tịch UBND xã

Thôn 5

 

03/11/2020

 

Đ/c Đinh Hồng Lam - Chủ tịch UBND xã

Thôn 6

10/11/2020

 

Đ/c Đinh Hồng Lam - Chủ tịch UBND xã

Thôn 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 606.085
Truy cập hiện tại 10