Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Kết quả xét duyệt hồ sơ đề nghị hưởng trợ giúp xã hội đối với Ông Phạm Văn Cam
Ngày cập nhật 25/08/2022

Kết quả xét duyệt hồ sơ đề nghị hưởng trợ giúp xã hội đối với Ông Phạm Văn Cam

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THƯỢNG QUẢNG

 

 
 
 

 


Số: 11/TB-UBND    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 


    Thượng Quảng, ngày 23 tháng 3 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Kết quả xét duyệt hồ sơ đề nghị hưởng trợ giúp xã hội

đối với Ông Phạm Văn Cam

 

 
 

 

 

 

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của chính Phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và định mức tiền ăn hàng tháng cho đối tượng cai nghiện ma túy bắt buộc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 21/3/2022, UBND xã Thượng Quảng đã tiếp nhận hồ sơ sơ đề nghị trợ giúp xã hội của Ông Phạm Văn Cam, sinh ngày 02/12/1954, hiện cư trú tại thôn 1, xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Qua xem xét hồ sơ và đối chiếu các thông tin liên quan đối với trường hợp trên cho thấy, Ông Phạm Văn Cam hiện không có lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng; đủ điều kiện hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng theo quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND. Cụ thể:

Ông Phạm Văn Cam, sinh ngày 02/12/1954, hiện cư trú tại thôn 1, xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế; là người khuyết tật nặng là người cao tuổi, dạng khuyết tật: Vận động; được hưởng trợ giúp xã hội mức hưởng 720.000 đồng/tháng, kể từ tháng 03/2022;

Vậy, UBND xã Thượng Quảng Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ đến Ông Phạm Văn Cam và niêm yết công khai kết quả xét duyệt tại trụ sở UBND xã Thượng Quảng trong thời gian 02 ngày làm việc; bắt đầu từ 09 giờ 00 phút  ngày 23/3/2022 đến 09 giờ 00 phút ngày 25/3/2022.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ được xét duyệt và không có khiếu nại liên quan thì UBND xã Thượng Quảng sẽ tiến hành các thủ tục để đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết chế độ trợ giúp xã hội cho đối tượng theo quy định.

Trên đây là Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ đề nghị trợ giúp xã hội đối với trường hợp Ông Phạm Văn Cam của UBND xã Thượng Quảng./.

 

Nơi nhận:

- Ông Phạm Văn Cam;

- Lưu: VT, HS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Đinh Hồng Lam

 

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.890.276
Truy cập hiện tại 550