Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND xã tại buổi làm việc với các Hội đặc thù trên địa bàn xã
Ngày cập nhật 25/08/2022

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND xã tại buổi làm việc với các Hội đặc thù trên địa bàn xã

 

 UỶ BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THƯỢNG QUẢNG                                Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

     

  Số: 10/TB-UBND                           Thượng Quảng, ngày 21 tháng 3 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND xã tại buổi

làm việc với các Hội đặc thù trên địa bàn xã

 

 
 

 

 

 

Ngày 15/3/2022, tại Phòng làm việc của các Hội: Hội người cao tuổi, Hội Cựu Thanh niên xung phong và Hội Người khuyết tật, đồng chí Hồ Văn Bó – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã đã chủ trì buổi làm việc với các hội đặc thù để đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, bàn giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của các Hội trong thơi gian tới. Tham dự có các công chức: Văn hóa xã hội, Văn phòng – Thống kê; Chủ tịch các Hội: Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người khuyết tật và Hội Cựu Thanh niên xung phong.

Sau khi nghe ý kiến tham gia, đề xuất của các Hội và các thành viên tham dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã kết luận:

Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022 các Hội đặc thù trên địa bàn xã đã có nhiều nỗ lực trong công tác hoạt động, cơ bản bám sát quy chế hoạt động của Hội, các văn bản của Hội cấp trên và của Đảng ủy, UBND xã để hoạt động, tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn tồn tại những hạn chế đó là:

- Một số Hội chưa chủ động, tích cực trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về các lĩnh vực liên quan đến tổ chức, hội viên mình; nội dung, phương thức hoạt động chậm đổi mới, mang tính hình thức, chưa đáp ứng được nguyện vọng, lợi ích thiết thực của hội viên.

- Một số hội hoạt động chưa rõ ràng, hiệu quả còn thấp; ý thức chăm lo xây dựng tổ chức hội chưa cao nhất là Hội Cựu thanh niên xung phong và Hội người khuyết tật; quản lý hội viên chưa rõ ràng, thiếu cụ thể, việc thực hiện Điều lệ Hội còn hạn chế; chưa có chế độ thông tin báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý cho Đảng ủy, UBND xã hoặc báo cáo chưa kịp thời.

- Một số Hội chưa năng động, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động; trách nhiệm chưa cao, chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm của Thường trực Hội và Ban chấp hành Hội. Chưa chủ động thu nguồn quỹ của Hội, chưa kiểm tra hoạt động các Chi hội, chưa tổ chức sơ kết, tổng kết (ngoại trừ Hội người cao tuổi và Hội Chữ thập đỏ hàng năm có sơ kết, tổng kết).

Để tiếp tục tục thực hiện có hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, các Hội thực hiện nội dung sau:

1. Cần chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, có chương trình, kế hoạch cụ thể, chọn những việc trọng tâm, trọng điểm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương để triển khai; tranh thủ các nguồn lực, tạo nguồn kinh phí hoạt động; phát huy được lợi thế của tổ chức hội, trí tuệ của hội viên; tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các hội viên. 

2. Các Hội tiếp tục thực hiện tốt quản lý, phát triển hội viên, chăm lo phát triển kinh tế, phối hợp với các ngành, đoàn thể quan tâm, giải quyết các chế độ chính sách cho các hội viên nhằm bảo vệ quyền và lợi ích cho các hội viên; hoạt động theo đúng Điều lệ Hội và bám sát theo quy chế hoạt động Hội đã đề ra.

3. Hội người khuyết tật: Khẩn trương hoàn thành các nội dung chuẩn bị Đại hội theo hướng dẫn của Hội cấp trên (công tác nhân sự, báo cáo đại hội, kịch bản, dự trù kinh phí...) sớm trình lãnh đạo xã và Hội cấp trên để tổ chức Đại hội vào giữa tháng 4/2022. Thực hiện tốt chế độ báo cáo đình kỳ cho Đảng ủy, chính quyền; quản lý tốt nguồn vốn hỗ trợ phát triển sinh kế do Hội quản lý.

4. Hội người cao tuổi: Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động; thường xuyên thăm hỏi động viên các cụ ốm đau, qua đời; duy trì mừng thọ, sơ kết, tổng kết.

5. Hội chữ thập đỏ: Tiếp tục phát huy vị trí của mình, vận động các tổ chức, cá nhân quyên góp giúp đỡ các đối tượng dễ bị tổn thương (ốm đau, già cả, cô đơn, tàn tật, rủi ro, bất hạnh, thiên tai…); quản lý quay vòng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phát triển sinh kế.

6.  Hội Cựu thanh niên xung phong: Tiếp tục phát huy hơn nữa hoạt động của Hội, duy trì chế độ sinh hoạt, thường xuyên giữ mối liên hệ với Mặt trận, các đoàn thể, báo cáo thông tin kịp thời cho Đảng ủy, UBND xã và Hội cấp trên.

 Trên đây là nội dung Kết luận tại buổi làm việc bàn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các Hội đặc thù. Ủy ban nhân dân xã thông báo để các Hội biết, triển khai thực hiện có hiệu quả./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Hồ Văn Bó

Nơi nhận:                                                                                                               

- TT Đảng ủy;

- TT HĐND xã;

- Chủ tịch, PCT UBND xã;

- MTTQVN xã và các đoàn thế;

- Các Hội đặc thù xã;

- Các ngành, bộ phận liên quan;

- Lưu: VP.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.890.115
Truy cập hiện tại 479