Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Cải cách hành chính
Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết TTHC cấp xã (132 TTHC)
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng  phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND xã Thượng Quảng  
QUYẾT ĐỊNH Ban hành chính sách chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Thượng Quảng    
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành “Mục tiêu chất lượng và kế hoạch mục tiêu chất lượng năm 2022” thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015  
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Sở Y tế/Bảo hiểm...
QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã/Công an cấp xã/Cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện trên...
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã/Công an cấp xã/Cơ quan Bảo hiểm xã hội trên...
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã và UBND cấp huyện áp dụng trên...
QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã  
QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế (bao gồm thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý...
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện và...
QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện và UBND cấp xã...
QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế/UBND cấp huyện và UBND cấp xã  
BÁO CÁO Tình hình triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn xã quý...
BÁO CÁO Tình hình triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn xã quý...
BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác văn thư, lưu trữ 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022  
BÁO CÁO Kết quả công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý II năm 2022; phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2022  
BÁO CÁO Kết quả công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I năm 2022; phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2022  
BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2022
BÁO CÁO Kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022  
BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác rà soát đánh giá thủ tục hành chính  
BÁO CÁO  Kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022  
KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022 trên địa bàn xã Thượng Quảng  
KẾ HOẠCH Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số, Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng Xã Thượng Quảng năm 2022  
KẾ HOẠCH Triển khai ISO 9001:2015 năm 2022  
KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị Quyết số 12-NQ/TU ngày 12/11/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030  
KẾ HOẠCH Thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2022 của UBND xã  
KẾ HOẠCH Thực hiện cải cách hành chính gắn với chính quyền số dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn xã năm 2022  
KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022  
KẾ HOẠCH Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn xã Thượng Quảng năm 2022         ...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 606.132
Truy cập hiện tại 11