Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Cải cách hành chính
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC: KHUYẾN NÔNG (01 THỦ TỤC)
Ngày 26/4/2024 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND về tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024. Hội thi diễn ra trong 04 tuần,...
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC: DÂN QUÂN TỰ VỆ (2 THỦ TỤC)  
Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp xã  
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC: LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH (1 THỦ TỤC)  
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC: BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC (1 THỦ TỤC)  
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC: BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM (6 THỦ TỤC)  
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC: BẢO TRỢ XÃ HỘI (8 THỦ TỤC)  
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC: BẢO HIỂM XÃ HỘI (1 THỦ TỤC)  
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC: HÒA GIẢI CƠ SỞ (4 THỦ TỤC)  
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC: HỘ TỊCH (24)  
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC: CHỨNG THỰC (11)  
Báo cáo Chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Công tác cải cách hành chính, thực hiện ý kiến chỉ đạo và kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành...
Báo cáo tình hình thực hiện công tác văn thư, lưu trữ 
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024  
Bao cáo kết quả công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I năm 2023; phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2024
Báo cáo kết quả công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý II năm 2024; phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2024.
Bao cáo kết quả rà soát, tổng hợp danh mục thủ tục hành chính được đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND xã  
BÁO CÁO VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH, ĐÔN ĐỐC XỬ LÝ CÁC HỒ SƠ TRỰC TUYẾN QUÁ HẠN, CHẬM, MUỘN TIẾP NHẬN
KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ SAU KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
KẾ HOẠCH KHẢO SÁT, ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC ĐỐI VỚI SỰ PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA XÃ NĂM 2024
KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THƯỢNG QUẢNG
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, thực hiện ý kiến chỉ đạo và kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện...
KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2024 CỦA XÃ THƯỢNG QUẢNG
Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, thực hiện ý kiến chỉ đạo và kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành...
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.  
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM VỀ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2024
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC HỒ SƠ NĂM 2024 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THƯỢNG QUẢNG
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.890.167
Truy cập hiện tại 491