Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở đơn vị bầu cử số 5 - Thôn 6 và Thôn 7
Ngày cập nhật 09/04/2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở đơn vị bầu cử số 5 - Thôn 6 và Thôn 7

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã

nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở đơn vị bầu cử số 5 - Thôn 6 và Thôn 7

 

 
 

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-UBBC ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban bầu cử về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử; danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026;

Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân xã và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở đơn vị bầu cử số 5 - Thôn 6 và Thôn 7 gồm các ông (bà) có tên sau:

          1. Ông Hồ Văn Bó, UVTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND  xã - Trưởng ban;

          2. Ông Trần Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học - Phó Trưởng ban;

3. Ông Lê Quang Thông, Giáo viên Trường Tiểu học - Thư ký;

4. Ông Hoàng Văn Tiến, Công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng & Môi trường - Ủy viên;

5. Bà Lê Thị Hoài, Giáo viên Trường Mầm non - Ủy viên;

6. Bà Lê Thị Thúy, Văn phòng Đảng ủy - Ủy viên;

7. Bà Trần Thị Đình Ngọc – Phụ trách Nhà văn hóa - Đài Truyền thanh - Ủy viên;

8. Ông Hoàng Dần, Thôn đội trưởng thôn 6 - Ủy viên;

9. Ông Lê Văn Minh, Thôn đội trưởng thôn 7 - Ủy viên.

          Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và nguyên tắc hoạt động của Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã.

          1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã được quy định tại khoản 3, Điều 24 và khoản 3, Điều 28 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25 tháng 6 năm 2015.

          2. Nguyên tắc hoạt động của Ban bầu cử thực hiện theo quy định tại Điều 26 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25 tháng 6 năm 2015.

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

          Điều 4. Văn phòng UBND xã, Thủ trưởng các cơ quan, các ngành có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

 - Như Điều 4;

 - Phòng Nội vụ;

 - Ban Thường vụ Đảng ủy;

 - Thường trực HĐND xã;

 - Ủy ban bầu cử xã;

 - Ủy ban MTTQVN xã;

 - Lưu: VP, UBBC.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đinh Hồng Lam

 

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.890.015
Truy cập hiện tại 465