Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm sau Kết luận thanh tra, kiểm tra tại xã Thượng Quảng từ năm 2015 đến nay
Ngày cập nhật 05/12/2022

Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm sau Kết luận thanh tra, kiểm tra tại xã Thượng Quảng từ năm 2015 đến nay

 

 UỶ BAN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THƯỢNG QUẢNG                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

   Số: 75/BC- UBND                        Thượng Quảng, ngày 29 tháng 4 năm 2022

 

BÁO CÁO

Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm sau Kết luận thanh tra, kiểm tra tại xã Thượng Quảng từ năm 2015 đến nay

 

 
 

 

 

 

          Kính gửi: Thanh tra huyện Nam Đông

 

Thực hiện Công văn số: 105/TTr - XLSTTr ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Thanh tra huyện Nam Đông về việc Về việc bổ sung nội dung rà soát tại Công văn số 100/TTr-XLSTTr.

          UBND xã báo cáo tình hình thực hiện Kết luận kiểm tra, thanh tra của các bộ, ban ngành thuộc sở, Thanh tra tỉnh và các kết luận kiểm toán tại xã Thượng Quảng từ 2015 đến nay như sau:

          I. Kết luận thanh tra số 270/KL-UBND ngày 02/8/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bàn giao đất của Vườn Quốc gia Bạch Mã, Ban quản lý rừng phòng hộ và việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của UBND huyện Nam Đông sau khi nhận bàn giao, UBND xã Thượng Quảng báo cáo một số nội dung như sau:

1. Đối với việc xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân do đã để xảy ra những tồn tại, khuyết điểm.

          UBND xã đã xây dựng kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 30/12/2021 về việc khắc phục những tồn tại theo Kết luận số 04/KL-UBND ngày 28/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện Nam Đông, trong đó nêu rõ nội dung và thời gian thực hiện những nội dụng theo kết luận thanh tra số 04/KL-UBND.

          Đối với việc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân do để xảy ra những tồn tại, khuyết điểm, UBND xã đã tổ chức kiểm điểm tập thể UBND xã và các cá nhân có liên quan vào ngày 21/4/2022 gồm: Ông Hoàng Văn Đông, nguyên Chủ tịch UBND xã, ông Đinh Hồng Lam, Chủ tịch UBND xã, cá nhân ông Nguyễn Ánh, nguyên công chức Địa chính – Nông nghiệp – XD & Môi trường, Ông Hồ Ngọc Khánh nguyên công chức Địa chính – Nông nghiệp – XD & Môi trường; ông Hoàng Văn Tiến công chức Địa chính – Nông nghiệp – XD & Môi trường, đã để xảy ra sai phạm.

Kết quả cơ bản các nội dung đã được khắc phục còn một số nội dung đang chỉ đạo quyết liệt để khắc phục và báo cáo UBND huyện theo định kỳ.

          2. Kiểm tra, rà soát phần diện tích 202,6 ha tại Khoảnh 1, 2, 4, 7 thuộc Tiểu khu 401, xác định đối tượng đang sử dụng để lập phương án thu hồi đưa vào quản lý theo quy định.

          Sau khi xác định ranh giới cụ thể  UBND xã đã phối hợp với UBND xã Thượng  Long rà soát diện tích hiện nay mà các hộ gia đình cá nhân đang sử dụng cụ thể như sau:

Đối với  diện tích nhận bàn giao năm 2015 còn lại 202,6 ha tại khoảnh 1,2,4,7 tại tiểu khu 401 như sau:

Tiểu khu

Khoảnh

Tổng DT (ha)

Hiện trạng (ha)

Diện tích  đã trồng  cao su

Diện tích đã trồng keo

Đất ruộng

Đất

Khác

 

Thượng Quảng

 

 

401

1

50,5

12,9

34,8

2.4

0,4

2

30,3

10,4

19,9

 

 

4

89,5

 

88,6

 

0,9

7

32,3

7,9

24,4

 

 

Tổng

202,6

31,2

167,7

2.4

1,3

Qua kiểm tra tại thực địa diện tích trồng cao su, và keo chủ yếu là người dân của xã Thượng Long đang canh tác và sử dụng, đối với diện tích trồng cao su tại tiểu khu 401 là 31,2 ha trong đó cao su trong độ tuổi khai thác là 20 ha còn lại 11,2 ha cao su khoảng 6-7 năm.

Diện tích trồng  keo tại tiểu khu 401 là 167,7 ha,

Diện tích đất trồng lúa nước 2,4 ha.

Đất đồi núi đá là 1,3 ha.

          3. Phối hợp với BQL RPH Nam Đông xác định vị trí cụ thể đối với diện tích  145 ha tại Tiểu khu 401, xác định đối tượng sử dụng để có biện pháp thu hồi, đưa vào quản lý theo đúng quy định.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại tiểu khu 401, ngày 03/11/2021 tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã tổ chức họp để xác định và thống nhất lại ranh giới, qua đó đoàn đã xác định lại ranh giới tại thực địa và thống nhất toàn bộ diện tích bàn giao nói trên có ranh giới rõ ràng trên bản đồ và ngoài thực địa.(có biên bản và bản đồ kèm theo)

4. Kiểm tra, rà soát toàn bộ diện tích nhận bàn giao để xác định cụ thể các đối tượng lấn chiếm để xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai.

UBND xã đã phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, BQL RPH Nam Đông, UBND xã Thượng Long, đi kiểm tra thực địa diện tích bàn giao, rà soát bàn trên bản đồ để thống nhất ranh giới để thống nhất ranh giới, diện tích đã bàn giao.

          II. Tình hình thực hiện các nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai tại Kết luận thanh tra số 04/KL-UBND, ngày 28/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện về kết luận thanh tra chuyên đề diện rộng việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp tại UBND xã Thượng Quảng như sau:

1. Đối với việc xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân do đã để xảy ra những tồn tại, khuyết điểm

          UBND xã đã xây dựng kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 30/12/2021 về việc khắc phục những tồn tại theo Kết luận số 04/KL-UBND ngày 28/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện Nam Đông, trong đó nêu rõ nội dung và thời gian thực hiện những nội dụng theo kết luận thanh tra số 04/KL-UBND.

          Đối với việc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân do để xảy ra những tồn tại, khuyết điểm, UBND xã đã tổ chức kiểm điểm tập thể UBND xã và các cá nhân có liên quan vào ngày 21/4/2022 gồm: Ông Hoàng Văn Đông, nguyên Chủ tịch UBND xã, ông Đinh Hồng Lam, Chủ tịch UBND xã, cá nhân ông Nguyễn Ánh, nguyên công chức Địa chính – Nông nghiệp – XD & Môi trường, Ông Hồ Ngọc Khánh nguyên công chức Địa chính – Nông nghiệp – XD & Môi trường; ông Hoàng Văn Tiến công chức Địa chính – Nông nghiệp – XD & Môi trường, đã để xảy ra sai phạm.

Kết quả cơ bản các nội dung đã được khắc phục còn một số nội dung đang chỉ đạo quyết liệt để khắc phục và báo cáo UBND huyện theo định kỳ.

2. Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện,  ban QLRPH Nam Đông rà soát lập, biên bản xác định diện tích bàn giao tại tiểu khu 401

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại tiểu khu 401, ngày 03/11/2021 tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã tổ chức họp để xác định và thống nhất lại ranh giới, qua đó đoàn đã xác định lại ranh giới tại thực địa và thống nhất toàn bộ diện tích bàn giao nói trên có ranh giới rõ ràng trên bản đồ và ngoài thực địa.(có biên bản và bản đồ kèm theo)

3. Thông báo, kê khai các hộ dân sử dụng đất được BQL RPH Nam Đông bàn giao năm 2006, 2015

          UBND xã đã ban hành thông báo số 29/TB-UBND ngày 22/12/2021 về việc kê khai, đăng ký đất đai và xác định nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất do Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông bàn giao, qua đó các hộ đã kê khai gồm 44 hộ và diện tích kê khai là 52 ha.(có thông báo và danh sách kèm theo)

4. Phối hợp với UBND xã Thượng Long và các cơ quan liên quan giải quyết các trường hợp tranh chấp đất nhỏ, lẽ giữa các hộ dân xã Thượng Long với các hộ dân xã Thượng Quảng tại tiểu khu 401

Về việc tranh chấp giữa các hộ dân 2 xã Thượng Long và Thượng Quảng, UBND xã phối hợp với các ngành đoàn thể về các hộ dân để nắm bắt tình hình, đồng thời làm công tác tư tưởng, vận động các hộ dân không nên xảy ra tranh chấp mà cũng nhau xâm canh sản xuất, tình hình tranh chấp hiện nay giữa các hộ dân 2 xã tại tiểu khu 401 đã lắng xuống và không có hộ dân nào của 2 xã tranh chấp. Trong thời gian tới UBND xã tiếp tục phối hợp với UBND xã Thượng Long và các cơ quan liên quan kiểm tra các trường hợp lần chiếm để có biện pháp kịp thời tránh tình trạng xảy ra tranh chấp không đáng có.

5. Thực hiện các trình tự, thủ tục cấp Giấy CNQSD đối với các trường hợp sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật

UBND xã đang tiến hành rà soát các trường hợp hộ dân đang sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp hoặt lấn chiếm, đủ điều kiện cấp giấy CNQSDĐ để làm thủ tục cấp giấy CNQSDĐ cho hộ dân, đồng thời UBND xã cũng đã đề xuất kiến nghị lên UBND huyện trên quan tâm hỗ trợ kinh phí và nhân lực trong việc đo đạc đất đai để tình hình quản lý sử dụng đất trên địa bàn được chặt chẽ hơn.

6. Tổ chức rà soát, lập danh sách những hộ lấn, chiếm đất, xây dựng phương án thu hồi để giao đất cho những hộ thiếu đất sản xuất, đủ điều kiện được xét giao đất hoặc đưa vào quỹ đất dự phòng UBND xã quản lý

UBND xã đang tiến hành rà soát các hộ lấn, chiếm đất tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa phát hiện hộ nào lấn chiếm đất, trong thời gian tới UBND xã tiếp tục triển khai rà soát các hộ lấn chiếm đất để lập danh sách, xây dựng phương án để thu hồi và cấp lại đất cho các hội thiếu đất sản xuất.

7. Đối với diện tích đất rừng tự nhiên bị lấn chiếm 44,63 ha, theo báo cáo của UBND xã cơ bản đã xử lý, chỉ còn lại 03 trường hợp, đề nghị UBND xã xác định đối tượng, xử lý nghiêm theo quy định tại Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, đồng thời yêu cầu các cộng đồng đưa diện tích này vào quản lý, bảo vệ để tái sinh rừng

Đối với 03 trường hợp lấn chiếm đất rừng tự nhiên, UBND xã đã mời các đối tượng đến làm việc qua đó một đối tượng đã khai nhận và đi kiểm tra hiện trường qua đó UBND xã đã lập biên bản xử lý, đồng thời giao lại diện tích cho cộng đồng tiếp tục quản lý, về 02 trường hợp còn lại 01 trường hơp đã xác nhận đối tượng và mời 02 lần đến làm việc nhưng đối tượng không đến, UBND xã lập kết hoạch thành lập đoàn để đi kiểm tra đồng thời xác định diện tích, hủy cây keo mà đối tượng đã trồng, giao đất lại cho cộng đồng tiếp tục quản lý, trong thời gian tới UBND xã phối hợp với Công an xã tiếp tục mời đối tượng đến làm việc và xử lý theo pháp luật, 01 trường hợp không thừa nhận, UBND xã đã lập biên bản giao lại diện tích cho Cộng đồng quản lý đồng thời tiếp tục điều tra đối tượng để xử lý.

8. Phối hợp với UBMTTQVN xã và các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động hạn chế tình trạng để người dân chuyển nhượng đất lâm nghiệp

UBND xã đã phối hợp với các ban ngành của xã, và ban điều hành các thôn tổ chức tuyên truyền, đồng thời lồng ghép tại các cuộc họp xã, thôn để tuyên truyền người dân hạn chế tình trạng mua bán đất lâm nghiệp và không được chuyển nhượng, mua bán trao tay đất lâm nghiệp trên địa bàn. Trong thời gia tới UBND xã sẽ tiếp tục phối hợp các ngành đoàn thể, các thôn để tuyên truyền vận động người dân hạn chế chuyển nhượng và không được mua bán chuyển nhượng đất trao tay trên địa bàn xã.

9. Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện các thủ tục thu hồi, cấp giấy CNQSDĐ đối với các cộng đồng, nhóm hộ

Về việc phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường  thực hiện các thủ tục thu hồi, cấp GCNQSDĐ cho cộng đồng, nhóm hộ, UBND xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện trong quý II,III năm 2022, qua đó UBND xã sẽ phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp với các cộng đồng, nhóm hộ thống nhất phương án thu hồi, cấp lại GCNQSDĐ cho cộng đồng nhóm hộ để thuận tiện hơn trong việc quản lý và bảo vệ diện tích rừng trên địa bàn xã.

III. Thực hiện Kết luận 206/KL-TTr ngày 21/5/2021 của Thanh tra Bộ Lao động – Thương vinh và xã hội về việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Liên quan đến xã Thượng Quảng, UBND xã đã tiến hành họp toàn thể cán bộ công chức đã kiểm điểm tập thể UBND xã và cá nhân ông Phạm Minh Dậu, công chức Văn hóa xã hội vào ngày 18/4/2021. Lý do: Trong quá trình hưởng chế độ chính sách ưu đãi người có công đã để xảy ra 01 trường hợp không đảm bảo đủ điều kiện hưởng là bà Hồ Thị Nóc, thôn 1, đồng thời truy thu số tiến bà Nóc đã hưởng từ khi có quyết định (01/01/2002). 07 đối tượng đang hưởng chế độ và con đẻ phải bổ sung đầy đủ, kịp thời các giấy tờ vùng miền tham gia kháng chiến theo kết quy định kết luận thanh tra.

Ủy ban nhân dân xã đã mời các đối tượng trên làm việc kết quả: bà Trần Thị Nóc và bố đã thống nhất kết luận thanh tra, hiện bà Nóc đã chuyển về tại xã Hương Hữu, tuy nhiên việc truy thu lại số tiền lại bà Nóc không có điều kiện để nộp lại do hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên đau ốm, nuôi 2 con nhỏ nên đề nghị cấp trên xem xét. Các ông (bà) Hồ Thị Xiêm, Hồ Văn Sỹ, Võ Thị Kvec: đối tượng con đẻ hiện bố mẹ đã qua đời, không còn giấy tờ gì. Bà Ngọc Thị Kiêng, đối tượng trực tiếp: Hiện các loại giấy tờ không còn lưu giữ do mất, chỉ có giấy chứng nhận hội viên hội nạn nhân chất độc da cam. Các bà: Phan Thị Hằng, Phan Thị Thê, Trần Thị Đen gia đình không còn lưu giữ giấy tờ gì. Tất cả các đối tượng trên đề nghị cấp trên xem xét.

IV. Thực hiện Quyết định số 113/QD-UBND ngày 10/2/2022 của Chủ tịch UBND huyện về thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid - 19 và việc tiếp nhận, sử dung các nguồn kinh phí thực hiện phòng chống dịch Covid- 19.

Qua quá trình thanh tra tại xã, UBND huyện đã có Kết luận số 01/KL-UBND ngày 24/3/2022 về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19.

Kết quả cơ bản UBND xã đã thực hiện tốt các nội dung theo quy định của nhà nước, không để xảy ra sai phạm.

V. Các cuộc thanh tra đang trong quá trình thanh tra:

- Chủ tịch UBND huyện thành lập Đoàn thanh tra theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 về Thanh tra chuyên đề về quản lý sử dụng đất và việc chấp hành Kết luận thanh tra tại UBND xã Thượng Quảng. Tuy nhiên ngày 11/02/2022 Đoàn thanh tra đã ban hành Văn bản số 42/ĐTTr V/v tiếp tục tạm dừng hoạt động thanh tra tại UBND xã Thượng Quảng.

- Thanh tra tỉnh thành lập Đoàn thanh tra theo Quyết định số 1165/QĐ-TTr ngày 24/11/2021 về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn UBND huyện Nam Đông. Kết quả thanh tra các nội dung liên quan đến xã Thượng Quảng, hiện đang trong quá trình thanh tra, chưa có kết luận.

Ủy ban nhân dân xã kính báo cáo./.

 

Nơi nhận:                                                          

- Như kính gửi:

- BTV Đảng ủy;                                                       

- Lưu: VP.

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đinh Hồng Lam

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.865.232
Truy cập hiện tại 316