Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Quyết định Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND xã Thượng Quảng
Ngày cập nhật 14/06/2024

Quyết định Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng  phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND xã Thượng Quảng

 


 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THƯỢNG QUẢNG

 

 
 
 

 


Số: 128/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 


         Thượng Quảng, ngày 08 tháng 6 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng  phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND xã Thượng Quảng

 

 
 

 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương;

Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của UBND tỉnh về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 746/2023/QĐ-UBND ngày 12/6/203 của UBND huyện Nam Đông  về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện;

          Theo đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND xã phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký thay thế Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của UBND xã về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND xã Thượng Quảng.

Điều 3. Công chức Văn phòng - Thống kê, các ngành có liên quan chịu trách thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                       

- Như điều 3;                                                                   

- UBND huyên;

- Phòng kinh tế-Hạ tầng    (b/c);

- TT-Đảng ủy; TT. HĐND xã;

- CT, PCT UBND xã;

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Vinh

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.890.044
Truy cập hiện tại 472