Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Báo cáo tình hình triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 quý I năm 2024
Ngày cập nhật 14/06/2024

Báo cáo tình hình triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân xã Thượng Quảng, quý I năm 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THƯỢNG QUẢNG

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 138/BC-UBND

Thượng Quảng, ngày 20 tháng 3 năm 2024

 

 

BÁO CÁO

Tình hình triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân xã Thượng Quảng, quý I năm 2024

Kính gửi: Phòng kinh tế hạ tầng huyện Nam Đông.

I. Tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

1. Ban hành Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL

Ủy ban nhân dân xã đã ban hành và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 18/KH- UBND ngày 11/01/2024 về triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã năm 2024.

2. Tình hình xây dựng mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng

UBND xã đã ban hành và chỉ đạo thực hiện Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 về công bố và ban hành mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng áp dụng tại UBND xã năm 2024.

3. Tình hình xây dựng kế hoạch đánh giá nội bộ: Chưa thực hiện

4. Tình hình khắc phục các điểm còn tồn tại của năm 2023

UBND xã đã ban hành và chỉ đạo thực hiện một số điểm khuyến nghị cải tiến theo báo cáo số 320/BC-UBND ngày 23/8/2023 về tổng hợp kết quả đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng năm 2023;

- Đã xây dựng Mục tiêu chất lượng (MTCL) và kế hoạch thực hiện MTCL cụ thể, đầy đủ;

- Hoạt động giải quyết TTHC thực hiện đảm bảo theo quy định.

II. Kết quả thực hiện

1. Hệ thống tài liệu đang áp dụng

a) Chính sách chất lượng, mô hình HTQLCL (Sổ tay chất lượng) và các quy trình hệ thống theo mô hình khung HTQLCL (theo Quyết định 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 về việc công bố mô hình khung HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương)

b) Các quy trình nội bộ đã xây dựng quy trình ISO

UBND xã đã ban hành và chỉ đạo thực hiện Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của UBND xã về phê duyệt quy trình nội bộ bắt buộc áp dụng tại  cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn xã;

2. Các TTHC đã xây dựng và áp dụng quy trình ISO (Số lượng TTHC mới xây dựng quy trình ISO quý 1 năm 2024)

UBND xã đã chỉ đạo các ngành thực hiện xây dựng và áp dụng quy trình ISO để giải quyết TTHC. Trong quý 1 năm 2024 đã xây dựng 15 quy trình giải quyết TTHC theo các văn bản mới được ban hành.

3. Hành động kiểm soát sự không phù hợp, hành động khắc phục và cải tiến

UBND xã đã triển khai hành động kiểm soát sự không phù hợp hành động khắc phục và cải tiến theo quy định.

4. Hoạt động duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng

UBND xã đã ban hành và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 18/KH- UBND ngày 11/01/2024 về triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã năm 2024.

Chỉ đạo các ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch đã ban hành; đồng thời báo cáo tình hình triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL về UBND xã trước ngày 20 hàng quý.

Trên đây là Báo cáo tình hình triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân xã Thượng Quảng, Quý I năm 2024, kính báo cáo Phòng kinh tế hạ tầng./.

Nơi nhận:                                                                                                                                                           

- Như trên;

- VP HĐND-UBND huyện;

- CT, PCT UBND xã;

- Các ngành chuyên môn thuộc UBND xã;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Vinh

 

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.890.103
Truy cập hiện tại 477