Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Kế hoạch triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024
Ngày cập nhật 14/06/2024

Kế hoạch triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã Thượng Quảng năm 2024

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THƯỢNG QUẢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           

Số: 18/KH- UBND

Thượng Quảng, ngày 11 tháng 01 năm 2024

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý
 chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã Thượng Quảng
năm 2024

 

 
 

 

 

 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của UBND tỉnh về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND  tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế;

Thực hiện Kế hoạch số 18 /KH-UBND ngày 09/01/2024 của UBND huyện về triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước huyện Nam Đông năm 2024. UBND xã ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (sau đây viết tắt là HTQLCL) vào hoạt động của UBND xã năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số nhằm góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN) để có đủ năng lực vận hành nền kinh tế số, xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho tổ chức, công dân.

- Đẩy mạnh việc xây dựng, áp dụng HTQLCL các hoạt động nội bộ, hoạt động khác của cơ quan, đơn vị; đảm bảo 100% thủ tục hành chính (TTHC) được thẩm định danh mục và quy trình nội bộ theo đúng các quy định của pháp luật có liên quan trước khi công bố thực hiện.

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo sự tham gia của lãnh đạo và cán bộ, công chức, người lao động có liên quan trong quá trình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL. Việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 phải đảm bảo mục đích, yêu cầu, hiệu quả, thiết thực.

- Tiếp tục duy trì, cải tiến và thực hiện công bố hoặc công bố lại HTQLCL.

- HTQLCL áp dụng tại cơ quan, đơn vị phải đáp ứng các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên nguyên tắc 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; 100% thủ tục nội bộ giữa các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước do cơ quan tiếp nhận, giải quyết và tất cả các hoạt động nội bộ liên quan hoạt động chuyên môn, hỗ trợ hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác của cơ quan được xây dựng và áp dụng HTQLCL.

- Đảm bảo 100% TTHC được xây dựng, thẩm định và công bố danh mục và quy trình nội bộ theo đúng các quy định của pháp luật có liên quan, các quy trình được xây dựng theo hướng tối ưu hóa quá trình xử lý công việc, đảm bảo đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; nhất là quy trình thực hiện các TTHC thuộc các lĩnh vực: đất đai, xây dựng, đầu tư và các TTHC thuộc các lĩnh vực khác có số lượng, tần suất giao dịch lớn; gắn kết việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin để chuyển thành quy trình điện tử thực hiện trên Cổng dịch vụ công.

- Đảm bảo xây dựng, áp dụng đồng bộ hệ thống tài liệu HTQLCL gắn với mã định danh điện tử cho cơ quan, đơn vị theo Mô hình khung HTQLCL và theo bộ tài liệu hướng dẫn áp dụng, vận hành HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Đảm bảo 100% cơ quan áp dụng các quy trình nội bộ bắt buộc nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính tại đơn vị.

- Đảm bảo 100% TTHC được đưa vào tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông (trừ các TTHC đặc thù). Tiếp tục duy trì, tối thiểu có 20% TTHC được tiếp nhận và giải quyết theo phương châm “4 tại chỗ” tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL; Mục tiêu chất lượng, Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2024.

2. Xây dựng đồng bộ hệ thống tài liệu HTQLCL gắn với mã định danh điện tử tại cơ quan, đơn vị.

3. Triển khai áp dụng 15 quy trình nội bộ bắt buộc theo Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 về Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

4. Hướng dẫn xây dựng, áp dụng đồng bộ các quy trình nội bộ, quy trình hệ thống tại đơn vị.

5. Tham gia tập huấn, đào tạo nâng cao chuyên môn về HTQLCL do Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 19 tỉnh) tổ chức.

6. Tổ chức hoạt động đánh giá nội bộ tối thiểu 01 lần/năm trước ngày 30 tháng 8 hằng năm, tổ chức họp xem xét của lãnh đạo về hiệu lực của HTQLCL, đánh giá Mục tiêu chất lượng năm 2024.

7. Tổng kết đánh giá hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan, đơn vị năm 2024, dự thảo Kế hoạch năm 2025.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí: Từ dự toán ngân sách cấp hằng năm và các nguồn kinh phí khác (nếu có).

2. Định mức:

Áp dụng Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và các quy định khác có liên quan trong bố trí, sử dụng kinh phí thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo ISO

Các thành viên của Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL của UBND xã thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc kiểm tra, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã.

2. Công chức Văn phòng-Thống kê

- Chủ  trì và thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện duy trì áp dụng, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của UBND xã;

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất gửi lãnh đạo UBND xã và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại UBND xã năm 2024, yêu cầu các ngành nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc, các ngànhbáo cáo UBND xã (qua Công chức văn phòng – Thống kê phụ trách) để xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Sở KH&CN (để báo cáo);

Văn phòng UBND huyện (để báo cáo);

- Phòng kinh tế hạ tầng (để báo cáo);

- Các ngành, đoàn thể xã;

- Chủ tịch, PCT UBND xã;

- BPTN&TKQ;

- Lưu: VT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Vinh

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.890.018
Truy cập hiện tại 465